« Takaisin

Päijät-Häme kiertotalouden suunnannäyttäjänä EU-tasolla

Päijäthämäläinen kiertotalousosaaminen on saanut arvostusta EU-tasolla. Jo kolme Päijät-Hämeen maakunnan esiin nostamista hyvistä käytänteistä on asiantuntija-arvion jälkeen hyväksytty jaettavaksi EU:n Interreg Europe Good Practice -tietokannassa: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

1. Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta, joka samalla toimii maakunnan kiertotalousstrategiana, nähdään hyvänä esimerkkinä siitä, miten kansalliset tavoitteet voidaan konkretisoida maakuntatasolla. Tiekartta toimii suunnannäyttäjänä muille alueille siinä, miten kiertotaloutta voidaan edistää.

2. Kujalan jätekeskuksessa sijaitseva LABIO tuottaa biojätteestä ja jätevesilietteestä biokaasua ja maanparannusainetta. Kyseessä on Suomen suurin biokaasun tuotanto- ja jalostusyksikkö. Arvion mukaan LABIO on innovatiivinen esimerkki siitä, miten alueellisella yhteistyöllä voidaan edistää teollisia symbiooseja ja aikaansaada taloudellisesti ja ympäristöllisesti hyviä tuloksia.

3. Päijät-Hämeen viljaklusterin yhteistyömalli nähdään erittäin hienona esimerkkinä siitä, miten onnistunut klusteriyhteistyö voi kattaa koko arvoketjun viljan viljelijöistä teollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Klusteriyhteistyö on muun muassa siivittänyt tuottamaan leipomoiden ja panimoiden sivuvirroista bioetanolia. Toimiva klusterimalli nähdään potentiaalisena mahdollisuutena myös muille Euroopan alueille.

Päijät-Hämeessä runsaasti osaamista biokiertotaloudessa

Hyvät käytänteet on tunnistettu Lahden ammattikorkeakoulun vetämässä viisivuotisessa BIOREGIO-projektissa. BIOREGIO edistää biokiertotalousratkaisuja kuudessa EU-maassa. Hankkeessa jaetaan osaamista esimerkiksi ruokajätteen tai yhdyskuntalietteen hyödyntämisestä. Ratkaisut ovat esimerkiksi yritysten välisiä yhteistyömalleja tai käytössä olevaan tekniikkaan liittyviä innovaatioita.

BIOREGIOn kautta päijäthämäläistä kiertotalousosaamista jaetaan muille osallistujamaille, Slovakiaan, Romaniaan, Ranskaan, Espanjaan ja Kreikkaan, sekä laajemmin koko Eurooppaan. Vastaavasti Päijät-Hämeeseen saadaan tietoa hankemaiden parhaista käytännöistä. Yhteistyön kautta voidaan löytää vientimahdollisuuksia osaamiselle ja yrityksille. Hankkeen myötä alueilla on entistä paremmat edellytykset edistää biopohjaisten materiaalikiertojen sulkemista.

BIOREGIOon osallistuu tiiviisti kunkin kohdealueen strategisesta suunnittelusta vastaava taho, jonka kautta hankkeen tuoma tieto jalkautetaan tuleviin strategioihin. LAMKin lisäksi toisena suomalaisena kumppanina on Päijät-Hämeen liitto, joka pyrkii edistämään biokiertotaloutta mm. uuden maakuntaohjelman kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 M€, josta suomalaisten osuus on noin 450 000 €. Hankkeen rahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta.

« Takaisin