« Takaisin

Päijät-Häme näyttää suuntaa kiertotaloudessa EU-tasolla

Päijäthämäläinen kiertotalousosaaminen on saanut arvostusta EU-tasolla. Jo neljä Päijät-Hämeen maakunnan esiin nostamista hyvistä käytänteistä on asiantuntija-arvion jälkeen hyväksytty EU:n Interreg Europe Good Practice -tietokantaan: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/

  1. Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta, joka samalla toimii maakunnan kiertotalousstrategiana, nähdään hyvänä esimerkkinä kansallisten tavoitteiden konkretisoimisesta maakuntatasolla. Tiekartta näyttää suuntaa muille alueille kiertotalouden edistämisessä. 

  2. Kujalan jätekeskuksessa sijaitseva LABIO tuottaa biojätteestä ja jätevesilietteestä biokaasua ja maanparannusainetta. Kyseessä on Suomen suurin biokaasun tuotanto- ja jalostusyksikkö. Arvion mukaan LABIO on innovatiivinen osoitus siitä, miten alueellisella yhteistyöllä voidaan edistää teollisia symbiooseja ja synnyttää taloudellisesti ja ympäristön kannalta hyviä tuloksia.

  3. Päijät-Hämeen viljaklusterin yhteistyömallia pidetään hienona esimerkkinä siitä, miten onnistunut klusteriyhteistyö voi kattaa koko arvoketjun viljan viljelijöistä teollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Klusteriyhteistyö on muun muassa siivittänyt tuottamaan leipomoiden ja panimoiden sivuvirroista bioetanolia. Toimiva klusterimalli nähdään mahdollisuutena myös muille Euroopan alueille.

  4. Lahden Kujalan jätekeskus nähdään mallina toimivasta teollisesta symbioosista, jonka pitkäaikainen yhteistyö alueen yritysten ja kuntien kesken on synnyttänyt. Yhdyskuntajätteen tehokas syntypaikkalajittelu on vähentänyt kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää merkittävästi ja lisännyt materiaalien, energian ja ravinteiden kiertoa. Kujalan esimerkin uskotaan innostavan muitakin alueita matkalla kohti kiertotaloutta. 

BIOREGIO-projektista lisää osaamista biokiertotalouteen

Hyvät käytänteet on tunnistettu Lahden ammattikorkeakoulun vetämässä viisivuotisessa BIOREGIO-projektissa, joka edistää biokiertotalousratkaisuja kuudessa EU-maassa. Hankkeessa jaetaan osaamista muun muassa ruokajätteen tai yhdyskuntalietteen hyödyntämisestä. Ratkaisut ovat esimerkiksi yritysten välisiä yhteistyömalleja tai käytössä olevaan tekniikkaan liittyviä innovaatioita.

BIOREGIO-projektissa päijäthämäläistä kiertotalousosaamista jaetaan muihin osallistujamaihin Slovakiaan, Romaniaan, Ranskaan, Espanjaan ja Kreikkaan sekä laajemmin koko Eurooppaan. Vastaavasti Päijät-Hämeeseen saadaan tietoa hankemaiden parhaista käytännöistä. Yhteistyön kautta voidaan löytää vientimahdollisuuksia osaamiselle ja yrityksille. Hankkeen jälkeen alueet pystyvät entistä paremmin edistämään biopohjaisten materiaalikiertojen sulkemista.

Kiertotalouden strategiatyö jatkuu ohjelmatyöllä ja uusilla hankkeilla

BIOREGIO-hankkeeseen osallistuu myös kunkin kohdealueen strategisesta suunnittelusta vastaava taho, jonka kautta hankkeen tuoma tieto jalkautetaan tuleviin strategioihin. Päijät-Hämeestä toisena suomalaisena kumppanina on mukana Päijät-Hämeen liitto, joka pyrkii edistämään biokiertotaloutta mm. uuden maakuntaohjelman kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 M€, josta suomalaisten osuus on noin 450 000 €. Rahoitus projektille tulee EU:n Interreg Europe -ohjelmasta.

Päijät-Hämeen liitto / BIOREGIO-hanke

« Takaisin